Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

I. Szavatosság, jótállás, termékszavatosság
Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, jótállási feltételeket, termékfelelősséget biztosítjuk, amely termékenként különböző lehet. A Filter-Tech Víztechnika Kft. szavatossági és jótállási felelősségére vonatkozó jogszabályok különösen a következőek:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

I/1. Kellékszavatosság
A vásárló a Filter-Tech Víztechnika Kft. hibás teljesítése esetén a Filter-Tech Víztechnika Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, amelyek a következőek lehetnek. Választása szerint kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Filter-Tech Víztechnika Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben  - a szerződéstől elállhat. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl, kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Fogyasztói szerződések esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye két éven belül évül el. A vásárló a kellékszavatossági igényét a vállalkozással szemben érvényesítheti.

A fogyasztói szerződés esetén, a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincsen egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Filter-Tech Víztechnika Kft. nyújtotta. Ilyen esetben a Filter-Tech Víztechnika Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha az előbbi vélelmet megdönti, vagy bizonyítani tudja, hogy a hiba a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, vagy a vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítésétől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

I/2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – az I/1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti. A fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a fogyasztó. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

I/3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén Filter-Tech Víztechnika Kft. jótállásra köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján.

A kötelező jótállásról szóló kormányrendelet értelmében a jótállás alapján a fogyasztót megillető jogok:

A jótállás időtartama a 151/200. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Filter-Tech Víztechnika Kft. vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával, kezdődik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

A Filter-Tech Víztechnika Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Filter-Tech Víztechnika Kft., amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket (garanciát) vállal, a jótállás alapján a Filter-Tech Víztechnika Kft.-t megillető jogok a fogyasztó és a Filter-Tech Víztechnika Kft. közötti szerződés teljesítése időpontjában átszállnak a fogyasztóra. 

A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az I/1. és I/3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az oldal tetejére